tra cứu mặt hàng giảm thuế theo Nghị quyết 101/2023/QH15

Tên hàng hóa, dịch vụ Mã HHDV Nội dung Mã số HS NĐ 44 Phụ lục NĐ 44 Giảm thuế
Nhập: Tên hàng hóa dịch vụ, Mã HHDV, Nội dung, Mã số HS NĐ 44 để tìm kiếm
Tên hàng hóa, dịch vụ Mã HHDV Nội dung Mã số HS NĐ 44 Phụ lục NĐ 44 Giảm thuế