Mức Nộp Thuế Môn Bài Năm 2023

Tác giả: Lê Hương
Ngày đăng: 03/01/2023 01:47 PM

Nội dung bài viết

  Thuế môn bài hay lệ phí môn bài là một trong các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước nộp định kỳ theo năm. Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Sau khi thành lập công ty hoặc bắt đầu hoạt động kinh doanh, chủ thể kinh doanh cần biết mức nộp lệ phí môn bài và thời gian để nộp lệ phí môn bài theo quy định.

  Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
  • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài;
  • Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP;
  • Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài;
  • Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC.

  Đối tượng nộp lệ phí môn bài

  Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
  • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
  • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên (nếu có).
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  Mức nộp lệ phí môn bài năm 2023

  Mức nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức

  Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc điều lệ hợp tác xã hoặc căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư mà tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sẽ nộp lệ phí môn bài như sau:

  STTCăn cứSố tiền
  1Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng03 triệu đồng/năm
  2Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống02 triệu đồng/năm
  3Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác01 triệu đồng/năm

   

  Các tổ chức nêu trên có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

  Mức nộp lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ kinh doanh

  Căn cứ vào tổng doanh thu mà mức nộp lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

  STTDoanh thuSố tiền
  1Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm300.000 đồng/năm
  2Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm500.000 đồng/năm
  3Trên 500 triệu đồng/năm01 triệu đồng/năm

   

  Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, địa điểm mới ra kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

  • Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình (trừ cá nhân cho thuê tài sản) là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
  • Đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế. Trường hợp cá nhân phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản tại một địa điểm thì doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài cho địa điểm đó là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế. Trường hợp cá nhân phát sinh cho thuê tài sản tại nhiều địa điểm thì doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài cho từng địa điểm là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của các địa điểm của năm tính thuế, bao gồm cả trường hợp tại một địa điểm có phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản.

  Nộp tờ khai lệ phí môn bài

  Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

  Nộp lệ phí môn bài hàng năm

  • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
  • Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
   • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.
   • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.
  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
  • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.
  • Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

  Cách nộp lệ phí (thuế) môn bài 2022

  Người nộp thuế có thể chọn 1 trong 2 cách để nộp lệ phí môn bài như sau:

  • Nộp tiền mặt cho Kho bạc Nhà nước (Hầu như hiện không áp dụng hình thức này).
  • Trích từ tài khoản ngân hàng của Công ty để nộp thuế điện tử. Với hình thức này thì người nộp thuế thông qua chữ ký số.

  Hiện tại, nhiều Chi cục thuế yêu cầu các chủ thể kinh doanh nộp thuế điện tử qua chữ ký số thì mới giải quyết hồ sơ kê khai thuế. Vậy nên bắt buộc phải có chữ ký số.

  Miễn lệ phí môn bài cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể thành lập mới trong năm 2023

  Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

  • Cánhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
  • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
  • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
  • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
  • Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.
  • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới); Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12).
  • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

  Một số lưu ý về thuế môn bài

  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
  • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.
  • Tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh) được thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

  Quy định xử phạt vi phạm về việc chậm nộp thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài

  STTTrường hợp vi phạmHình thức nộp phạt
  1Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹPhạt cảnh cáo
  2Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngàyPhạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
  3Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
  4Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
  5Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

   

  Trường hợp nếu doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài trễ hơn thời hạn thì mức phạt nộp chậm được tính như sau:

  Doanh nghiệp xác định số tiền phạt chậm nộp tiền Lệ phí môn bài dựa vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức tiền chậm nộp theo công thức:

  Số tiền phạt chậm nộp Lệ phí môn bài=Số tiền thuế chậm nộpx0.03%xSố ngày chậm nộp

   

  Lưu ý: Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế.

  Một số câu hỏi liên quan đến thuế môn bài và tờ khai lệ phí môn bài

  Công ty tôi thành lập vào ngày 01/01/2023 thì có phải nộp thuế môn bài năm 2023 không?

  Do công ty thành lập vào ngày 01/03/2023 nên công ty được miễn lệ phí môn bài và chi nhánh của công ty cũng thuộc đối tượng miễn lệ phí môn bài năm 2023.

  Năm 2023, công ty nộp lệ phí môn bài chậm nhất ngày 30/01/2023 với số tiền như sau:

  • Lệ phí môn bài của công ty: 2.000.000 đồng;
  • Lệ phí môn bài của chi nhánh: 1.000.000 đồng.

  Tại sao có trường hợp nộp lệ phí môn bài cả năm, có trường hợp nộp lệ phí môn bài nửa năm?

  Người nộp lệ phí môn bài được thành lập, được cấp mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

  Công ty chúng tôi thành lập vào ngày 15/07/2019 với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng và thành lập chi nhánh vào ngày 01/01/2023. Công ty chúng tôi phải nộp thuế môn bài năm 2023 như thế nào?

  Do công ty thành lập vào ngày 15/07/2019 nên công ty không được miễn lệ phí môn bài và chi nhánh của công ty cũng không thuộc đối tượng miễn lệ phí môn bài năm 2023.

  Năm 2023, công ty nộp lệ phí môn số tiền như sau:

  • Lệ phí môn bài của công ty: 2.000.000 đồng và nộp trước 30/01/2023;
  • Lệ phí môn bài của chi nhánh: 000.000 đồng và nộp trước 30/01/2023.

  Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

  Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về phần mềm kế toán cho doanh nghiệp đăng ký ngay tại đây để nhân viên Safebooks hỗ trợ tốt nhất!

  Đăng ký dùng thử miễn phí

  Bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin, SafeBooks sẽ liên hệ ngay với bạn

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Vui lòng nhập mã số thuế
  Tổng Hợp Chi Tiết Kế Toán Mua Hàng Và Công Nợ Phải Trả
  Tổng Hợp Chi Tiết Kế Toán Mua Hàng Và Công Nợ Phải Trả
  November 29, 2023, 12:00 pm
  Nắm Chắc Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Chuyển Đổi Với 5 Bước Cơ Bản
  Nắm Chắc Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Chuyển Đổi Với 5 Bước Cơ Bản
  November 29, 2023, 12:00 pm
  Hóa Đơn Điện Tử Chuyển Đổi Là Gì? Tổng Hợp Quy Định Mới Nhất 2023
  Hóa Đơn Điện Tử Chuyển Đổi Là Gì? Tổng Hợp Quy Định Mới Nhất 2023
  November 29, 2023, 11:59 am
  Số Hóa Đơn Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Ký Tự Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023
  Số Hóa Đơn Điện Tử Là Gì? Quy Định Về Ký Tự Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023
  November 29, 2023, 11:59 am
  Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp sử dụng 2023
  Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp sử dụng 2023
  November 13, 2023, 4:12 pm
  Kế toán ngân hàng là gì? Nguyên tắc, nghiệp vụ và nhiệm vụ cơ bản
  Kế toán ngân hàng là gì? Nguyên tắc, nghiệp vụ và nhiệm vụ cơ bản
  November 10, 2023, 4:42 pm